ÕÕNESPANEELIDVLK

VaheLaeKoorik ehk VLK element on C30/C37 betoonist sarrustatud plaat, mis moodustab vormipõhja monoliitbetoonile. VLK elemendis on:
• 600 mm vahega sõrestikkandurid ehk triarmatuurid, mis an¬navad VLK elemendile jäikuse, võimaldavad tõstmist ja seovad alumise plaadi pealevalatava betooniga;
• pikisarrus, mis on dimensioonitud vastavalt iga projekti koormu¬solukorrale;
• konstruktiivne ristsarrus.
VLK lahendusega projekteeritud vahelagi töötab kahes suunas, seetõttu peab VLK element müüritisele toetuma igalt poolt 100 mm. Vahelae plaadi paksus võib jääda sõltuvalt koormusskeemist ja sildest 160 kuni 300 mm vahele.

Eelised

• Elemendi suured mõõtmed ja kerge kaal võimaldavad vahelae ehitamisel saavutada olulist tööaja ja -jõu kokkuhoidu tehases tehtud eeltöö arvelt.
• Torustikud ja elektrijuhtmed jäävad valatava betoonikihi sisse, mis võimaldab vähendada vahelae konstruktsiooni kogupaksust.
• Talvel ehitades saab VLK elemendi soojaks kütta.
• Erinevalt eelpingestatud paneelidest puudub VLK-l eeltõus ja lagi on seetõttu tasapinnaline.
• Õhem laeplaat võrreldes õõnespaneeli konstruktsiooniga, kuna VLK vahelagi on arvutatud töötama kahesuunalise toestusega.

VLK ELEMENT

Tehnilised andmed
Mõõtmed
• pikkus kuni 10 m
• standardlaius 2400 mm
• paksus ca 50 mm-70 mm
Kaal alates ca 120 kg/m2

Tehases on võimalik toota ka erikujulisi koorikuid erineva laiuse ja otsa kaldenurgaga. Vahelae VLK laotis tehakse alati vastavuses hoone projektiga.
VLK element

Komplekteerimine ja saatedokumendid
Saatedokumentidel on ära näidatud VLK elementide asukoht rajatava hoone plaanil, VLK arv ja kogupindala, lisaarmatuuri spetsifikatsioon koos armeerimisjoonistega, vajatavate ääresaalungite kogupikkus, avade hulk ja mõõtmed, vahelae kogupaksus, millest sõltub ka joonisel näidatud vajalik kaubabetooni kogus, selle mark ja tugede asendiplaan.

Paigaldus

Kandeseinad
Enne VLK paigaldamist peab veenduma kandeseinte kandevõimes. Kui kandepind on ebatasane ja pole loodis, tuleb see õgvendada ja tasandada seguga. VLK elemendi võib paigaldada otse müüritise peale.

Ajutised toed
Toestuse joonised on alati VLK elementidega kaasas, mis on ko¬hustuslikud järgmiseks ohutuse tagamiseks ehitusobjektil. VLK jäikust ja kandevõimet on võimalik suurendada triarmatuuride lisamisega. Triarmatuuride standardsamm on 600 mm. Tugifer¬mide vahekaugus on 1,5...2 m, sõltuvalt triarmatuuri kõrgusest. Tugifermide alla pannakse reguleeritava kõrgusega postid 1,5 m sammuga ja nivelliiri abil reguleeritakse lagi õigele kõrgusele.
NB! Toestus peab olema tehtud enne VLK paigaldamist.
Kui paigaldusjoonisel ei ole näidatud tugede asetust ja ei ole ka märget, et tugesid pole vaja, tuleb enne VLK elementide paigal¬damist konsulteerida Paneelivabrik OÜ inseneriga.

Lisatoestus on vajalik juhtudel, kui
• triarmatuuri ülemine või diagonaalvarras on katki või kahjustatud
• kandeseinad pole küllalt kindlad
• VLK toetuspind seinale on vähem kui 40 mm
• VLK moodustab konsooli

VLK paigaldamineja seinteletoetamine
Soovitatav on tõsta VLK elemendid autolt otse ehitisele eelnevalt paigaldatud tugedele paika. Kokku peab olema lepitud ka paigalduse järjekord. Paigaldamise ajal jälgida, et VLK vahele ei jääks suuri pragusid, sest sealt võib paigaldatav betoon välja valguda. Vajadusel on võimalik pragusid tihendada montaaživahuga.
Paigalduse kiirus 100...120 m2/h.
Ladustamise vajadusel tuleb koorikelemendid asetada tasasele maapinnale. Iga elemendi vahele tuleb panna kohakuti lauad 1/3...1/4 kaugusele VLK otstest.

Monoliitimine

Ehitusplatsil tuleb enne betoneerimist
• kontrollida tööjoonistelt, et erikujulised lisasarrusega ja avadega VLK-d oleks paigaldatud õiget pidi;
• kontrollida, et kõik toed ja raketised oleks korrektselt paigas ning toetuspind puhas ja sirge;
• kontrollida triarmatuuri terviklikkust, mis on betoneerimise ajal otsustava tähtsusega koorikkonstruktsiooni kandevõime tagamisel. Seetõttu on vaja toestada triarmatuuri vigastatud koht.
Objektil armeeritava alumise kihi sarrus toetub otse VLK elemendi peale, pealmise kihi sarrus seotakse triarmatuuri ülemise varda tasapinda. Kõige peale laotatakse sarrusvõrk d6 s200.
Kui VLK elemendid on paigas ja korralikult toestatud, paigaldatakse vastavalt kaasnevale dokumentatsioonile lisaarmatuur. Seejärel vajalikud torustikud ja elektrijuhtmed ning ääresaalungid.
Enne betooni valamist peab parima nakke tagamiseks veenduma, et VLK pind oleks puhas ja niiske, kuid ilma liigveeta. NB! Pinnasele toetuvad ajutised toed tuleb vajumise suhtes peale betoneerimist üle kontrollida.
Ajutised toed peavad jääma paika nii kauaks, kuni valatud betoon on omandanud nõutud tugevuse, min 2 nädalat +18 C juures ehk nagu näeb ette hea ehitustava.
Tugede asukoht näidatakse paneelide laotuse plaanil. Tugede konstruktsiooni eest Paneelivabrik OÜ ei vastuta.

Tööohutus

• VLK paigaldamisel tuleb järgida kõiki monteerimistööde ohutusega seotud eeskirju.
• VLK elemente tuleb tõsta ettevaatlikult, võimalikult sujuvalt, vältides raputamist ja kokkupõrkeid ümbritsevate objektidega, et koorik ei mõraneks ja triarmatuur ei kahjustuks.
• Üle 7 m pikkuseid VLK elemente tuleb tõsta kõigist neljast triarmatuurist korraga, haakides tõstekonksud kooriku otstest kogupikkusest 1/4 - 1/3 kaugusele.
• Kui VLK-s pole tehases tehtud torustike läbiviike või hooldusavasid, märgitakse vastav koht ja ava lõigatakse hiljem sisse.

Toestussõlm ja vineerist ääresaalung
VLK elementide troppimisskeem

Viimistlus

VLK on valmistatud terasvormis, mis tagab betoonpinna sileduse. Vahelaekooriku pikema külje alumised servad on faasitud, sell¬eks et nende ühenduskohad laes oleks kergesti viimistletavad. Vuugid võib täis pahteldada, sest pealevalatud betoon ei lase vuugikohtades mõradel tekkida
Tõstetropi konks tuleb haakida diagonaalide tippu ja triarmatuuri ülemise varda alla.

Betoon- ja plokkmüüritisele toetamine

VLK peab toetuma müüritisele 100 mm ja astuma müüritise vä¬lisküljelt tagasi vähemalt 30 mm.
Konstruktsiooni püsivus
Ehitise konstruktsioon peab olema selline, et osalise kandekonstruktsiooni hävimisel ei järgneks sellele kogu hoone kokkukukkumist. Monoliitsetel vahelagedel on väga suur osa hoone konstruktsiooni jäigastamisel.
VLK toetamine müürile ja toestamine.
Teraskonstruktsioonile toetamine, VLK toetamine HEA-talale
Kui laekonsruktsioon nõuab HEA-talale toetumist, siis on võimalik teha VLK elemendi otsa süvend, et lagi jääks alt sile.

Õõnespaneele kasutatakse vahe-ja katuslagedes. Eesti,Lätis ja Leedus nagu ka teiste põhjamaade klimaatilised tingimused vajavad kiirelt ja soodsalt monteeritavate ehituselementtide kasutamist. Õõnespaneel on väga väikese tööjõukuluga monteeritav toode. Õõnespaneelide külgpinnad valmistatakse pikiprofiiliga, mis annab võimaluse külgnevate elementide vaheliste vuukide kaudu üle kanda vertikaalset nihkejõudu. Õõnespaneele saab valmistada paksustega 200, 220, 265, 300, 320 ja 400 mm. Paneelide laius on 1200 mm, pikkused sõltuvad kandevõimetest ning võimalik on toota kuni 16meetri pikkuseid õõnespaneele. Paneele on võimalik lõigata kitsamaks kui ka erineva nurgakladega otsi. On ka võimalik valmistada paneele vajalike avaustega kommunikatsioonide, ventilatsiooni torude,korstende läbiviikude jms jaoks, ka nõnda, et kandevõime ei vähene. Samuti on võimalik valmistada ka konsoolina töötavaid õõnespaneele näiteks väljaulatuvatele rõdudele või platvormidele. Eesti,Läti ja Leedu ehitusturule oleme tarninud kõige rohkem 220mm laepaneele. Kuid ka teised õõnespaneelide paksused on leidnud kasutamist.Kui avad on suuremad siis on tihti kasutatav 265 mm õõnespaneel. Tööstushoonetele paigaldatakse 320mm ja 400mm õõnespaneele just suuremate avade tõttu. Õõnespaneelide valmistamiseks vajame kliendilt hoone jooniseid kus võiksid olla ka õõnespaneelide laotised ning kindlasti peaksid olema näidatud soovitud kandevõimed. Vajadusel saame joonised ka ise koostada. Õõnespaneelide tarneaeg on tavaliselt alates 12 päeva tellimuse esitamisest.

Õõnespaneele kasutatakse vahe-ja katuslagedes. Eesti,Lätis ja Leedus nagu ka teiste põhjamaade klimaatilised tingimused vajavad kiirelt ja soodsalt monteeritavate ehituselementtide kasutamist. Õõnespaneel on väga väikese tööjõukuluga monteeritav toode. Õõnespaneelide külgpinnad valmistatakse pikiprofiiliga, mis annab võimaluse külgnevate elementide vaheliste vuukide kaudu üle kanda vertikaalset nihkejõudu. Õõnespaneele saab valmistada paksustega 200, 220, 265, 300, 320 ja 400 mm. Paneelide laius on 1200 mm, pikkused sõltuvad kandevõimetest ning võimalik on toota kuni 16meetri pikkuseid õõnespaneele. Paneele on võimalik lõigata kitsamaks kui ka erineva nurgakladega otsi. On ka võimalik valmistada paneele vajalike avaustega kommunikatsioonide, ventilatsiooni torude,korstende läbiviikude jms jaoks, ka nõnda, et kandevõime ei vähene. Samuti on võimalik valmistada ka konsoolina töötavaid õõnespaneele näiteks väljaulatuvatele rõdudele või platvormidele. Eesti,Läti ja Leedu ehitusturule oleme tarninud kõige rohkem 220mm laepaneele. Kuid ka teised õõnespaneelide paksused on leidnud kasutamist.Kui avad on suuremad siis on tihti kasutatav 265 mm õõnespaneel. Tööstushoonetele paigaldatakse 320mm ja 400mm õõnespaneele just suuremate avade tõttu. Õõnespaneelide valmistamiseks vajame kliendilt hoone jooniseid kus võiksid olla ka õõnespaneelide laotised ning kindlasti peaksid olema näidatud soovitud kandevõimed. Vajadusel saame joonised ka ise koostada. Õõnespaneelide tarneaeg on tavaliselt alates 12 päeva tellimuse esitamisest.